Schránkování – hádanka na neděli

Milí rodiče, milé děti,

po celý rok připravujeme pro děti z farnosti hádanky nebo úkoly týkající se nedělního evangelia. K tomu má každé dítě, které se chce zapojit, svoji schránku v kostele (u oltáře sv. Josefa).
Věříme, že předškolním dětem pomůžou rodiče, aby se mohly taky zapojit.

Nemáš ještě v kostele svoji schránku? Na stolku blízko nástěnky se schránkami najdeš nové schránky. Jednu si podepiš a připevni k ostatním. Do schránky vložíš odpověď na hádanku. Příští neděli se do schránky podívej, najdeš tam odměnu za svoji odpověď.

KDO ROZLUŠTÍ TAJENKU POMOCÍ ZÁHADNÉ TABULKY?

V období od 25. neděle v mezidobí do svátku Ježíše Krista krále se můžete zapojit do luštění tajenky pomocí záhadné tabulky. Budeme hledat odpověď na otázku: Čemu Ježíš kraluje, když je král? A jaký je Ježíš král?

Čteme si Ježíšovy dopisy (tedy evangelia), které nám poslal v Bibli. V hádance na neděli najdeš text evangelia, ve kterém však Neználek udělal několik chyb. Když mu je pomůžeš najít srovnáním se správným textem na vira.cz nebo liturgie.cz a lístek vložíš do své schránky v kostele, dostaneš příští neděli do schránky barevný lístek s jedním nebo více slovy, které napíšeš do řádku tabulky pro danou neděli. (Správný řádek poznáš podle stejného obrázku na barevném lístku.)
Až budeš mít všechny řádky v tabulce vyplněné, dostaneš návod, jak z tabulky vyluštit odpověď na záhadnou otázku.

A kdybys něco nestihl nebo nebudeš v kostele každou neděli?
Popletené evangelium všech nedělí najdete na webu farnosti. Správná slova z evangelia ať rodiče  pošlou emailem na adresu: děti@farnost-vinor.org. Slovo do tabulky vám pošleme emailem, abyste mohli tabulku doplnit celou.
Chtěl by ses taky zúčastnit, ale neumíš ještě číst? Nebo je to pro tebe těžké?
Můžeš splnit druhý, o něco lehčí úkol. Svoji odpověď vložíš do své schránky nebo rodiče pošlou fotku emailem. Taky dostaneš za odměnu slovo, které po písmenkách přepíšeš do tabulky. Rodiče ti jistě pomohou.

Do svátku Krista Krále vyluštíte tuto tabulku. Stane se to tak, že do každého řádku postupně napíšete písmena, která dostanete jako odměnu za správně zodpovězenou hádanku každou neděli: Máte dvě množnosti: Buď opravíte popletené evangelium nebo vyluštíte obrázkovou hádanku.

A je tady hádanka na 31. neděli v mezidobí – 31. 10. 2021:
za tuto otázku dostaneš písmena do řádku označeného

HÁDANKA O NĚCO TĚŽŠÍ:

Milé děti, i dnes můžete soutěžit spolu s rodiči. Nejprve najdeš v textu evangelia 5 chyb (porovnáš text s evangeliem na vira.cz nebo liturgie.cz) a slova napíšeš. Potom přečteš toto popletené evangelium někomu z rodičů a ten se snaží uhádnout, která slova jsou špatně. Ta slova zakroužkuješ a lístek vhodíš do schránky. Na odměnu se potom můžete těšit oba. Hádanku připravil Ondra.  Díky.

Evangelium :

Jeden z profesorů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš napsal: „První je toto: `Slyš, Ninive! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto veleb Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: `Miluj svého příbuzného jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ (Mk 12,28b-34)                                    

HÁDANKA O NĚCO LEHČÍ:

V evangeliu slyšíme, že nejdůležitější je mít rád Pána Boha a ostatní lidi. Spoj každého na obrázku s věcí, která by ho potěšila.

Pokud potřebuješ doplnit některé řádky v tabulce, najdeš tady na webu i texty z minulých nedělí. Hádanky z minulých týdnů můžeš rozluštit i dodatečně, abys za správné odpovědi dostal na oplátku písmena pro doplnění do tabulky. Odpovědi na otázku vlož do schránky nebo pošli mailem na adresu deti@farnost-vinor.org .

Kontaktovat nás můžete tady: deti@farnost-vinor.org Jana Foldynová a Ludmila Obručová

Více o Liturgii pro děti

MENU