Synoda o synodalitě

Pozvání k pokračování synodálního dotazování 

Vážení koordinátoři synodálních skupinek,
před dvěma lety jsme vyšli na cestu, na jejímž konci bude nové uchopení synodálních principů komunikace v církvi. Díky Vašim skupinkám se podařilo formulovat určité podměty do diecézního synodálního výstupu.
Mezi tím proběhlo nejen setkání zástupců na úrovni Evropy, ale i samotné 16. generální shromáždění biskupské synody v Římě. Jak asi víte, toto shromáždění bylo papežem rozděleno na dvě “synodální zasedání”, tedy závěrečné jednání bude probíhat až letos na podzim.  Z prvního zasedání řádné biskupské synody vzešel materiál s mnoha podměty Synodální církev v misijním poslání: Souhrnná zpráva (přikládám v příloze).
Po ukončení synody trvalo měsíc a půl, než se organizátoři vyjádřili, co dál dělat v diecézích. Po Novém roce pak také v naší zemi zasedal národní synodální tým a hledal způsob, jak pokračovat. Z těchto podnětů pak náš pan arcibiskup Mons. J. Graubner a pan biskup Z. Wasserbauer zvolili cestu tak, že v pražské arcidiecézi budeme pokračovat položením jedné otázky, kterou pokládáme zpět do skupinek, které před dvěma lety pracovaly.

Otázka do Vašich synodálních skupinek je: “JAK MŮŽEME POSÍLIT DIFERENCOVANOU SPOLUZODPOVĚDNOST VŠECH ČLENŮ BOŽÍHO LIDU ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ?
Tedy, “jaké podoby vztahů, struktur i procesů rozlišování a rozhodování umožňují rozpoznat, utvářet a podporovat misijní poslání? Jaké duchovní služby a participativní orgány lze obnovit nebo zavést, aby lépe vyjadřovaly spoluzodpovědnost v této oblasti? V rámci Souhrnné zprávy lze konkrétněji odkázat na kapitoly 8-12, 16 a 18.”

Nebo možná velmi jednoduše řečeno:
1) Jak v našich konkrétních podmínkách růst jako synodální církev. Myslíme tím na úrovni Vašeho společenství, na úrovni farnosti nebo řeholní komunity, vikariátu nebo diecéze.
2) Jak to udělat, aby naše komunikace probíhala v synodálním duchu a měla za cíl nejen vzájemné vztahy, ale především naše základní křesťanské poslání hlásat evangelium?
3) Jaké nápady se vám v praxi osvědčily, co funguje.

Pro pochopení lze také využít článek na internetu:
https://www.synod.va/en/news/how-to-be-a-synodal-church-in-mission.html
resp. v češtině https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2023-12/vatikan-definuje-dalsi-postup-synody.html
a přikládám též materiál, který vznikl na naléhání mnoha účastníků synody jako jakási “kuchařka” pro diecéze pod názvem Synoda Na cestě k říjnu (viz též v příloze).

Proto se na Vás obracím opět s prosbou o spolupráci. Vím, že mnohé skupinky již ukončily svoji činnost, a proto je jasné, že se následující prosba netýká všech. Ale vy, kdo máte možnost navázat na práci skupinek, byť v obměněném složení či s menším počtem členů, prosím Vás, abyste mi napsali, že chcete pokračovat. (Omlouvám se těm, které e-mailem zatěžuji, když už svoji činnost ukončili.)

Cílem setkání Vaší skupinky je:
Sejít se s Vaší skupinkou a synodální metodou  (viz https://apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/ jako “Druhé setkání synodálního procesu”), položit výše zmíněnou otázku skupině. Ze setkání učinit krátký zápis se shrnutím toho, co jste objevili jako odpověď na položenou otázku.
Prosíme o zaslání shrnutí Vašeho výstupu max. 2000 znaků na email: nemecekmichal@apha.cz a to nejpozději do 24. března 2024.

Z těchto výstupů jako diecézní synodální tým utvoříme odpověď – 5400 znaků – a zašleme na Českou biskupskou konferenci do 21. dubna. Oni pak mají měsíc na to, aby za celou republiku vytvořili výstup a zaslali do Říma.

Všem, kdo jste se podíleli nebo podílíte na tomto hledání ze srdce děkuji

P. MGR. ING. MICHAL NĚMEČEK
ředitel Pastoračního střediska

Dodatek Marušky Novákové

Tato výzva je určena skupinkám již existujícím, které se scházejí dál, nebo rádi dál půjdou společně touto cestou. 
Velmi bych si přála, abychom ve farnosti umožnili připojení novým lidem ve farnosti. 
My s Pavlem jsme připraveni nové lidi připojit do jedné z našich skupinek, případně do skupiny ekumenické, pokud jsou jiného vyznání. 
Pokud byste byli ochotni se také otevřít novým ( souhlas celé skupiny), prosím ozvěte se. Nabídneme v rámci farnosti.

Dokumenty

Synoda o synodalitě 2021 – 2023

Slovo synodalita znamená společná cesta, společné putování. Je charakteristikou církve, abychom kráčeli spolu, abychom společně hledali cestu, odpovědi na otázky, společně se radovali a navzájem si dokázali pomoci v nesnázích. Protože tento dynamický život církve potřebuje občas nový impuls, svolal papež František synodu, tj sněm (nejen) biskupů, o synodalitě.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“
Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Pozvání, které se neodmítá

Synoda se tedy netýká jen biskupů nebo těch, kteří mají v církvi přímou zodpovědnost, ale začíná teď, u každého z nás a ve společenství našich farností, všech křesťanů i lidí „nekostelních“. V malých skupinách o 8 – 12 lidech jsme zváni společně, v modlitbě a dynamice vzájemného naslouchání, vedeni Duchem Svatým, hledat odpovědi na otázky, které před nás staví dnešní doba a na které můžeme odpovědět jen v síle společenství. Setkání skupiny by proběhlo na dvakrát. Závěry dialogu koordinátor každé skupinky pošle na arcibiskupství, kde poslouží jako podklady pro práci synodálního týmu na úrovni arcibiskupství, poté české církevní provincie a nakonec synody biskupů v Římě v r. 2023.

Synodální proces by tak přinesl plody jak pro naši farnost, tak pro celou církev.

Více na stránkách arcibiskupství Synoda 2021 – 2023 ROZCESTNÍK nebo velmi dobrý přehled materiálů o synodě na stránce farnosti Cheb.

Předkládáme vám proto 10 témat, můžete si zvolit jedno z nich anebo navrhnout jiné, které by vás zajímalo a přihlásit se do 5.12.2021 on-line ZDE, případně v neděli před nebo po mši svaté na formulářích, které budou k dispozici na postranních oltářích vzadu v kostele. Napište nám také, prosím, kdo by byl ochoten pro službu koordinátora skupinky. Potom vás budeme kontaktovat ohledně konkrétního setkání.

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ

V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?

II. NASLOUCHAT

Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

III. UJMOUT SE SLOVA

Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?

IV. SLAVIT

„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ

Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?

VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI

Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?

VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI

Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST

Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší své plody?

IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT

V synodálním stylu se rozhoduje na základě rozlišování, na základě konsensu, který vyplývá ze společné poslušnosti Duchu Svatému. Jaké postupy a jaké metody používáme při společném rozlišování a rozhodování? Jak je můžeme vylepšit? Jak podporujeme spoluúčast v procesech rozhodování uvnitř hierarchicky strukturovaných komunit? Jak propojujeme fázi poradní s fází rozhodovací, proces tvorby rozhodnutí (decision-making) s procesem přijetí rozhodnutí (decision taking)? Jak a jakými prostředky podporujeme transparentnost a zodpovědnost?

X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

Spiritualita společného putování se má stát výchovným principem pro formaci člověka a křesťana, rodiny i komunity. Jak formujeme lidi, zvláště ty, kteří zastávají v křesťanském společenství odpovědné úlohy, k tomu, aby byli více schopni „putovat společně“, aby si navzájem naslouchali a vedli dialog? Jakou formaci k rozlišování a k vykonávání autority nabízíme? Jaké nástroje nám pomáhají chápat různé dynamické projevy kultury, do které jsme ponořeni, a jejich dopad na náš církevní styl?

Za farní koordinační tým

František Slavíček